Winkelwagen: Winkelwagen is leeg
Call us

Algemene verkoopsvoorwaarden

Behalve bijzondere voorwaarden , vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant , zijn enkel en bij uitsluiting van alle andere , de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.
De bestekken en prijsoffertes zijn gebasseerd op de thans geldende waarden van lonen , materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan , behouden wij ons tot het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op de ontbinding van de overeenkomst.
Klachten betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de acht dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of voortverkoop van de goederen. Alle facturen zijn contant betaalbaar , zonder korting binnen de veertien dagen na de factuurdatum. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum. Men wordt steeds verzocht de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigt , ten belope van 9% per jaar op het factuurbedrag. Tevens is als schadebeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling en forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag , met een minimum van 50 euro.
In geval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de waarde van de bestelling , met hetzelfde minimum van 50 euro en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid een hogere schadevergoeding te eisen.
Zolang de geleverde goederen niet werden betaald , blijven ze eigendom van de verkoper. Het risico gaat echter over op de koper van bij de contractsluiting.
In geval van betwisting zijn uitsluitend territoriaal bevoegd de rechtbanken of de vrederechter van de plaats waar de verkoper zijn uitbatingszetel ; hoofdzetel of woonplaats heeft.


Algemene voorwaarden | Privacybeleid | Cookies
Copyright © 2021 Oldtimer Restauratie | All rights reserved
edit afsluiten